Shushu / Tong Fall Winter 2019-2020 fashion show at Tokyo Fashion Week designed by Liushu Lei and Yutong Jiang. Source: Kendam, YouTube.